Xuất bản thông tin

null Thông báo : Về việc tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo : Về việc tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2021

THÔNG BÁO

 

              Căn cứ Thông báo số 2225/TB-SNV ngày 30/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Nay Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Lai Vung có nhu cầu tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, Danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” và Danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Về tiêu chí xét tặng căn cứ Điều 5, 6, 7 của Quyết định số 1010/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/10/2021 theo biểu mẫu (gồm đăng ký và báo cáo thành tích). Đồng thời gửi file mềm báo cáo thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp qua địa chỉ Email: phongnoivulaivung@gmail.com.

Thông báo, các biểu mẫu và những văn bản có liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Lai Vung, địa chỉ: www.laivung.dongthap.gov.vn mục Thông báo./.

xem chi tiết tại đây !