Danh mục chính Menu

Hội Chữ thập đỏ

Địa chỉ: 397 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số diện thoại cơ quan: 02773. 851032

Email: hoictddongthap@yahoo.com.vn

Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/hoictddongthap

Hội Chữ thập đỏ tỉnh là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội, Luật hoạt động Chữ thập đỏ và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

Về nhiệm vụ:

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên quan; phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Nhà nước giao.

Về quyền hạn:

Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.

Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

 Tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật; được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Ông Võ Trường Sơn

Sinh năm: 1976

Quê quán: huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch (phụ trách điều hành)

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Trường Sơn

Phó Chủ tịch
(Phụ trách điều hành)

0907 335 758

truongson123@hotmail.com

Nguyễn Nam

Phó Chánh Văn phòng

0902 740 805

nnamctddongthap@gmail.com

Nút: dongthap.gov.vn:-1