Danh mục chính Menu

Cục Hải quan

- Địa chỉ: Số 91, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Số điện thoại: 02773. 851247

- Số fax: 02773. 852004

- Email: hqdongthap@customs.gov.vn

- Website: http://haiquandongthap.gov.vn

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý Nhà nước về Hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

1.1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các qui định của Nhà nước về Hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục, gồm:

+ Thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các địa bàn hoạt động Hải quan và các địa điểm khác theo qui định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan.

+ Áp dụng các biện pháp kiểm soát Hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động được giao theo qui định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về Hải quan.

+ Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

+ Thống kê Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo qui định của pháp luật.

1.2. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và tương đương thuộc Cục trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ được giao.

1.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan theo qui định của pháp luật.

1.4. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo qui định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

1.5. Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các qui định của Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các qui định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vướng mắc phát sinh, các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

1.6. Tổ chức triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và phương pháp quản lý Hải quan hiện đại vào hoạt động của Cục Hải quan.

1.7. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cơ quan Nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.8. Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan trên địa bàn.

1.9. Hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo qui định của pháp luật.

1.10. Hợp tác quốc tế về Hải quan theo qui định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

1.11. Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện chế độ báo cáo theo chế độ qui định.

1.12. Quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, người lao động của Cục Hải quan theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

1.13. Quản lý, lưu giữ hồ sơ tài liệu, ấn chỉ thuế; quản lý sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Hải quan theo qui định của pháp luật.

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo qui định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Toàn

Sinh ngày: 23/3/1967

Quê quán: Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Hành chính, Đại học Hóa thực phẩm

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Cục trưởng

Ông Nguyễn Hữu Thành

Sinh: 20/4/1963

Quê quán: Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ông Võ Phát Đạt

Sinh ngày: 01/5/1961

Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thanh Toàn

Cục Trưởng

0916 809 666

toannt2@customs.gov.vn

Nguyễn Hữu Thành

Phó Cục trưởng

0913 967 322

thanhnh4@customs.gov.vn

Võ Phát Đạt

Phó Cục trưởng

0913 967 296

datvp@customs.gov.vn

Đào Hữu Cần

Chánh Văn phòng

0908 696 060

candh1@customs.gov.vn