Danh mục chính Menu

Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Địa chỉ: Số 02, đường Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại liên hệ: 02773. 851115, Fax: 02273. 853345

Email: bannoichinhdongthap@gmail.com

Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng; là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh.

Về nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng phù hợp với Tỉnh.

1.2. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

1.3. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính trong Tỉnh, hội luật gia, đoàn luật sự... và một số cơ quan có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp của Tỉnh.

1.4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

1.5. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh uỷ; kiến nghị với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh uỷ giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức tiếp công dân.

1.6. Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

1.7. Sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh uỷ.

Về trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Được yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình phụ trách.

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Đinh Văn Dũng

Sinh ngày: 10/01/1969

Quê quán: Ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng Ban

Đồng chí Nguyễn Văn Hiển

Sinh ngày: 20/7/1962

Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó trưởng Ban Thường trực

Đồng chí Phạm Việt Kiên

Sinh ngày: 11/11/1968

Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đinh Văn Dũng

Trưởng ban

0918 275 107

dinhvandungbnc@gmail.com

Nguyễn Văn Hiển

Phó trưởng Ban Thường trực

0918.555.993

tuongvihien@gmail.com

Phạm Việt Kiên

Phó Trưởng ban

0918 789 009

pvkien68@gmail.com

Nguyễn Văn Sĩ

Trưởng Phòng Tổng hợp và Theo dõi công tác xử lý đơn, thư

0903 152 004

sinoichinh@gmail.com