Danh mục chính Menu

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Địa chỉ: Số 185, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.857.142

- Fax: 02773.857.142

- Email: danvandongthap@gmail.com

Ban Dân vận Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Tỉnh uỷ (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo); là Cơ quan thường trực lĩnh vực tôn giáo của Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, tôn giáo Tỉnh, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh.

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận và chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

1.2. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và triển khai tổ chức thực hiện.

1.3. Tham mưu giúp cấp uỷ nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội ở trong Tỉnh; hoạt động công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở trong Tỉnh.

1.4. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể theo dõi, tổng hợp tình hình Nhân dân (bao gồm cả tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân), báo cáo và tham mưu kịp thời với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và xử lý những vấn đề phát sinh.

1.5. Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

1.6. Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Trung ương theo quy định.

1.7. Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.1. Việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

2.2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong Tỉnh.

3. Thẩm định, thẩm tra

3.1. Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.

3.2. Tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh,... có liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

4. Phối hợp

4.1. Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về công tác dân vận.

4.2. Với các ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin,... về công tác dân vận ở trong Tỉnh.

4.3. Với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan và các hội quần chúng trong công tác vận động nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo; trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4.4. Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

4.5. Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

5. Nội dung khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Ông Lê Thành Công

Năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật,
Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng ban

 

Ông Trần Văn Tám

Năm sinh: 1968

Quê quán: Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế,
Thạc sĩ Khoa học giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

 

Bà Lưu Thị Thanh Loan

Năm sinh: 1975

Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Đông Phương học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

Lê Thành Công

Trưởng ban

3876975

0913967940

lethanhcong.ctdt@gmail.com

Trần Văn Tám

Phó Trưởng ban

38575349

0918497739

tranvantamhcl@gmail.com

Lưu Thị Thanh Loan

Phó Trưởng ban

3852578

0918899951

luuthanhloan75@gmail.com