Danh mục chính Menu

Follow

Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp: số 12, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851431

Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Website: http://dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch: ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND Tỉnh.

  1. Chủ tịch UBND Tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND Tỉnh, các thành viên UBND Tỉnh, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Tỉnh.

Chủ tịch UBND Tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND Tỉnh.

  1. Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giúp Chủ tịch UBND Tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND Tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND Tỉnh những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND Tỉnh:

- Chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh;

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, ngành Tỉnh;

- Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, ngành Tỉnh và các địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh trong phạm vi được phân công;

- Theo dõi chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở, ngành Tỉnh được phân công phụ trách.

4. Khi Chủ tịch UBND Tỉnh vắng mặt và trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch uỷ nhiệm cho một Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND Tỉnh lãnh đạo công tác của UBND Tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách theo quy định.

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND Tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND Tỉnh vắng mặt. Các Uỷ viên UBND Tỉnh có thể được ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch UBND Tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và các Uỷ viên UBND Tỉnh để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND Tỉnh.

7. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì họp với các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh để giải quyết những công việc chung của UBND Tỉnh khi xét thấy công việc đó cần phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất giữa Chủ tịch UBND Tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh trước khi quyết định.

8. Mỗi thành viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh; đồng thời, cùng chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND Tỉnh trước Hội đồng nhân dân Tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND Tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và các Uỷ viên UBND Tỉnh.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - an ninh; tư pháp; đối ngoại; cải cách hành chính; tài chính, ngân sách; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; quy hoạch chung của Tỉnh; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công; công chức - công vụ; thi đua - khen thưởng; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổng hợp; thi hành án dân sự; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; phát triển du lịch;

c) Theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra; Tư pháp; Nội vụ; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Cục Thống kê.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Tỉnh;

đ) Chỉ đạo công tác Văn phòng UBND Tỉnh;

e) Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

g) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Bộ, ngành Trung ương, các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang

a) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Ngân hàng; xây dựng, phát triển nhà ở, đô thị; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quản lý giá và tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình, kể cả các dự án ODA và PPP, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách) và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh; Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn

a) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp, nông thôn; đa dạng sinh học; kinh tế hợp tác; làng nghề nông thôn; chuỗi ngành hàng theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; kinh tế biên giới; đầu tư và phát triển, hoạt động các doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ; thông tin truyền thông; đất đai, khoáng sản và môi trường; quy hoạch ngành, đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách) và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

b) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương, Khoa 5 học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim.

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

đ) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu

a) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; dân tộc; tôn giáo; văn thư - lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; giáo dục pháp luật; hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; lao động - việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; văn hóa, thể dục - thể thao; du lịch; tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách) và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Cộng đồng;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND Tỉnh với Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các tổ chức xã hội cấp tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

Ông Phạm Thiện Nghĩa

Sinh ngày: 27/12/1966

Quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ông Trần Trí Quang

Sinh ngày: 10/7/1977

Quê quán: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Huỳnh Minh Tuấn

Sinh ngày: 10/10/1980

Quê quán: xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Đoàn Tấn Bửu

Sinh ngày: 12/12/1964

Quê quán: xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa cấp II ngành Quản lý Y tế, Chuyên khoa cấp I ngành Y tế công cộng, Đại học Y khoa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch

0913 794 734

phamnghiaub@gmail.com

Trần Trí Quang

Phó Chủ tịch

0903 608 365

trantriquang@yahoo.com

Huỳnh Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

0919 190 609

huynhminhtuan80dt@gmail.com

Đoàn Tấn Bửu

Phó Chủ tịch

0905 257 787

doantanbuu@yahoo.com