Danh mục chính Menu

Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Số 01, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851055

Email: ttra@dongthap.gov.vn

Website: https://tt.dongthap.gov.vn

Mạng xã hội: https://www.facebook.com/ttradt

Thanh tra Tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là y ban nhân dân Tỉnh), có chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của y ban nhân dân Tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình y ban nhân dân Tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân Tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

2. Trình Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra Tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra sở.

6. Về thanh tra

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, của cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Tỉnh; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh giao;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra Tỉnh và của Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh;

đ) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố khi cần thiết;

e) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chánh thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

g) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh.

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Hướng dẫn y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân Tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Về phòng, chống tham nhũng

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân Tỉnh;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân Tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

12. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của y ban nhân dân Tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra Tỉnh; quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của y ban nhân dân Tỉnh.

14. Phối hợp với Giám đốc sở, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.

15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của y ban nhân dân Tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do y ban nhân dân Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Ông Dương Hồng Lạc

Năm sinh: 1968

Quê quán: xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Ông Nguyễn Tân Đông

Năm sinh: 1961

Quê quán: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Anh văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Năm sinh: 1968

Quê quán: xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Ông Nguyễn Chí Hải

Năm sinh: 1984

Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư ngành Xây dựng cầu, đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Dương Hồng Lạc

Chánh Thanh tra

0918 017 675

dhlac@dongthap.gov.vn

Nguyễn Tân Đông

Phó Chánh Thanh tra

0918 054 090

ntdong@dongthap.gov.vn

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

0919 178 704

nvnghia.ttr@dongthap.gov.vn

Nguyễn Chí Hải

Phó Chánh Thanh tra

0919 843 003

nchai.ttr@dongthap.gov.vn

Trần Hoàng Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

0918 497 737

thatuan.ttr@dongthap.gov.vn