Danh mục chính Menu

Thường trực HĐND tỉnh

Đồng chí Phan Văn Thắng

Sinh ngày: 25/12/1967

Quê quán: xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến

Sinh ngày: 10/9/1979

Quê quán: xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Báo chí

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Kiều Thế Lâm

Sinh ngày: 07/5/1966

Quê quán: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh