Danh mục chính Menu

Ban Pháp chế

Địa chỉ: Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851435 - Fax: 0277.3874343

Email: vpddbqh_hdnd@dongthap.gov.vn

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thi

Sinh ngày: 12/10/1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng ban

Ông Đặng Đức Duy

Sinh ngày: 02/10/1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Ông Lê Đình Huy

Ngày sinh: 16/06/1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thi

Trưởng Ban

0918 284 789

thiktdt@gmail.com

Đặng Đức Duy

Phó Trưởng Ban

0913 938 496

ducduymtdt@gmail.com

Lê Đình Huy

Phó Trưởng Ban

0913 989 714

ledinhhuy125@gmail.com