Danh mục chính Menu

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Địa chỉ: Số 31 đường 30/4 phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851 809

Email: vphoiphunudt@yahoo.com.vn

Website: https://dongthap.gov.vn/web/hlhpn

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh ; thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh phân công.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Trung ương Hội; các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Hội, cán bộ Hội, hội viên và phụ nữ trên địa bàn.

- Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội và cấp ủy cùng cấp. Cụ thể hóa thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, tranh thủ khai thác các nguồn lực phục vụ hoạt động công tác Hội.

- Phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội cơ quan chuyên trách cấp tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp mình, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm ; tổ chức sơ, tổng kết công tác của cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đánh giá tổng kết các Nghị quyết, kế hoạch toàn khóa của Ban Chấp hành, thực hiện công tác thi đua khen thưởng phong trào đối với các cấp Hội phụ nữ theo quy định trong cả nhiệm kỳ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; vững về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh; xây dựng, quản lý tổ chức, biên chế ngân sách; quản lý cơ sở vật chất cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Tham mưu đề xuất, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Ban Chấp hành Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em do cấp ủy cùng cấp giao và chính quyền địa phương đề nghị. Tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp theo hướng dẫn của Trung ương và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Quản lý cơ sở vật chất, ngân sách hoạt động hằng năm; đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; chủ động khai thác nguồn lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Bà Nguyễn Thị Nhanh

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Cúc

Sinh ngày: 01/6/1979

Quê quán: Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Bà Nguyễn Thanh Hoa

Sinh ngày: 04/4/1969

Quê quán: Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thị Nhanh

Chủ tịch

0918 394 489

nguyenthinhanhhdnd@gmail.com

Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch

0919 320 008

cucvptudt@gmail.com

Nguyễn Thanh Hoa

Phó Chủ tịch

0988 422 852

nguyenthanhhoahpn1969@gmail.com

Bùi Thị Phiến

Phó Chủ tịch

0919 220 248

phienpndt@gmail.com