Danh mục chính Menu

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 16, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao L.ãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 854 364

Email: tochuchanhchinhptth@gmail.com

Website: www.thdt.vn

Mạng xã hội: - Facebook Truyền hình Đồng Tháp: https://www.facebook.com/DongThapTVonline

-Youtube Truyền hình Đồng Tháp: https://www.youtube.com/DongThapTV

- Zalo Official Account: https://zalo.me//DongThapTV

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Đài chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Đài thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí theo quy định tại khoản 2, điều 4 Luật Báo chí ngày 05/4/2016.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình theo định hướng của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên sóng phát thanh, truyền hìnhvà các kênh thông tin trong mội trường internet; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông trong môi trường internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương;phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này; trao đổi tin, bài để phát sóng trên các Đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử khác phù hợp với quy định pháp luật. Thực hiện tiếp sóng, phát lại một số chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định.

- Tổ chức khai thác, biên dịch các chương trình nước ngoài thu qua vệ tinh, internet, truyền hình số mặt đất,...để phát sóng và chịu trách nhiệm về nội dung theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền thanh, truyền hình, thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ trên sóng phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử và các kênh thông tin hợp pháp do Đài khai thác trong môi trường internet; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn kinh phí từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động của Đài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan có liên quan về mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác bảo mật thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định pháp luật.

- Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định hồ sơ cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong phạm vi Tỉnh, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về kỹ thuật, thiết bị.

- Tổ chức khai thác các hệ thống kỹ thuật của Đài; duy trì, bảo quản thiết bị máy móc, thực hiện về quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động, phòng cháy, nổ của hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương.

- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp.

- Quản lý tài chính, tài sản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh

Sinh năm: 1974

Quê quán: Rạch Giá, Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ báo chí

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc (phụ trách

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Sinh năm: 1975

Quê quán: Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ văn học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Sinh năm: 1971

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Điện tử - Tin học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Giám đốc

0932 823 900

ngochanhthdt@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Phó Giám đốc

0982 872 456

ngocdiepthdt@gmail.com

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc

0903 040 345

trongnghiathdtk29@gmail.com

Hồ Văn Bảnh

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

0939 292 787

hobanh@gmail.com