Danh mục chính Menu

Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

Trụ sở: Toà nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp,
đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.871.313      - Fax : 02773.877.446

- Website: https://dongthap.gov.vn/vi/web/qdtpt

Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp được thành lập và hoạt động từ năm 2000 theo Quyết định số 119/QĐ-UB-TL ngày 06 tháng 12 năm 2000 của UBND tỉnh Đồng Tháp, là một trong 05 Quỹ được Bộ Tài chính cho thực hiện thí điểm trên toàn quốc. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND-HC ngày 13/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Hoạt động huy động vốn.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp.

3. Hoạt động cho vay.

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp.

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác.

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Bùi Thanh Song

Giám đốc

3876896

0976068162

songbtstc@gmail.com

Trần Nhựt Quang

Phó Giám đốc

30877244

0903040919

nhutquangdt@gmail.com

Bùi Tân Cương

Phó Giám đốc

0987580535

buitancuong3744@gmail.com