Danh mục chính Menu

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Địa chỉ trụ sở: 50, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 02773. 852198       Fax: 02773. 854513

Hotline: 0277.3871800

Email: nhnn@dongthap.gov.vn

Website: http://nhnn.dongthap.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017.

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

2. Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

3. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

4. Giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

6. Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

7. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.

8. Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

9. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng khi được Thống đốc ủy quyền.

10. Quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định.

11. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công ủy quyền của Thống đốc.

12. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

13. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở.

14. Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

16. Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

17. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Ông Vương Trí Phong

Năm sinh: 1966

Quê quán: Phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc,
tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giám đốc

Ông Lại Văn Bé Chín

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Vương Trí Phong

Giám đốc

3852194

0913170351

phong.vuongtri@svb.gov.vn

Lại Văn Bé Chín

Phó Giám đốc

3851610

0983944495

vanbechin@gmail.com