Danh mục chính Menu

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

Địa chỉ: Số 54, đường Lý Thường Kiệt phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 853 640

Email: hoivhntdongthap@gmail.com

Website: vannghedongthap.vn

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật là một tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, tự nguyện lao động sáng tạo văn học nghệ thuật để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập hợp lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh thành một khối đoàn kết thống nhất để sáng tạo văn học nghệ thuật nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, đậm đà bản sắc dân tộc, mang sắc thái địa phương, đồng thời phát hiện, chăm sóc tài năng trẻ trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống văn hóa của nhân dân tỉnh nhà.

- Quan tâm sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ của địa phương, phổ biến các tác phẩm văn nghệ trong tỉnh, chọn lọc giới thiệu những tác phẩm trong nước và tinh hoa văn hóa văn nghệ của thế giới dưới nhiều hình thức nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

- Không ngừng bồi dưỡng cho lực lượng văn nghệ sĩ về Chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng để nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, bám sát thực tiễn phong trào cách mạng, cuộc sống của nhân dân trên các lĩnh vực, phát hiện những nhân tố mới để tìm chất liệu cho sáng tác.

- Đẩy mạnh các sinh hoạt học thuật, lý luận, phê bình để nâng cao trình độ nghề nghiệp, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan hữu quan,với các Hội bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, trong việc giới thiệu tác phẩm và xây dựng đội ngũ.

- Nghiên cứu và đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách, chế độ cho hoạt động văn nghệ, tạo điều kiện nâng cao về vật chất và tinh thần cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ.

- Tạo nguồn kinh phí, thành lập quỹ sáng tác của Hội và quỹ khen thưởng tác phẩm văn học nghệ thuật của tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Trung

Sinh ngày: 03/12/1967

Quê quán: Xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa quần chúng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

Ông Nguyễn Trọng Quí

Sinh năm: 1964

Quê quán: Ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

Bà Bùi Thị Niềm

Sinh ngày: 27/4/1968

Quê quán: Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Duy Trung

Chủ tịch

0918 553 335

dt5635@gmail.com

Nguyễn Trọng Quí

Phó Chủ tịch

0918 669 331

nguyentrongqui63@gmail.com

Bùi Thị Niềm

Phó Chủ tịch

0918 747 885

buithiniem1968@gmail.com