Danh mục chính Menu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Địa chỉ: số 09 đường Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại trực: 02773.851 030

Số Fax: 02773.853 233

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đây là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong Tỉnh; cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh uỷ theo phân cấp.

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; về chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của Tỉnh theo phân cấp.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong Tỉnh. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh theo phân cấp, uỷ quyền.

1.4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khối đảng, đoàn thể trong Tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội theo uỷ quyền.

1.6. Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và hồ sơ cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

1.7. Thực hiện thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Tỉnh.

1.8. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng đảng.

1.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

1.10. Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và biên chế của hệ thống chính trị trong tỉnh theo phân cấp và theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2.2. Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, xoá tên đảng viên, giải quyết khiếu nại và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong Đảng bộ Tỉnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý biên chế của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh; các sở, ban, ngành của Tỉnh theo phân cấp quản lý.

3. Thẩm định, thẩm tra

3.1. Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức xây dựng đảng, về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và về tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị trước khi trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3.2. Tham gia ý kiến đối với đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan trong Tỉnh quyết định theo phân cấp.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.

3.4. Chủ trì thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

4. Phối hợp

4.1. Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

4.2. Với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

4.3. Với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

4.4. Với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

4.5. Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

5. Nội dung khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Đồng chí Trần Văn Cường

Sinh ngày: 10/11/1964

Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Quân sự

Chức vụ: Trưởng ban

   Đồng chí Lê Hồng Tho

   Sinh ngày: 20/12/1962

  Quê quán: Xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Giáo  dục, Đại học Hành chính, Cao đẳng Kiểm sát

 Chức vụ: Phó Trưởng ban

  Đồng chí Lê Văn Dư

  Sinh ngày: 25/10/1962

 Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng  Ngự, tỉnh Đồng Tháp

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

  Chức vụ: Phó Trưởng ban

 

  Đồng chí Nguyễn Thị Hiền

  Sinh ngày: 17/12/1976

 Quê quán: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đại học Báo chí

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Trần Văn Cường

Trưởng Ban

0982 966 766

cuongtranqs@gmail.com

Lê Văn Dư

Phó Trưởng ban

0779 889 033

lvdu.btc@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Hiền

Phó Trưởng ban

0913 811 951

thuhiendongthap76@gmail.com

Lê Hồng Tho

Phó Trưởng ban

0913 126 748

lehongthosadec@gmail.com