Danh mục chính Menu

Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851435

Fax: 02773. 851435

Email: bbthdnd@dongthap.gov.vn

Website: http://hdnd.dongthap.gov.vn

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch. Thông tin liên hệ: 02773. 851435.

Đồng chí Phan Văn Thắng

Sinh ngày: 25/12/1967

Quê quán: xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến

Sinh ngày: 10/9/1979

Quê quán: xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Báo chí

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

Ông Kiều Thế Lâm

Sinh ngày: 07/5/1966

Quê quán: xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phan Văn Thắng

Chủ tịch

 

pvthang1967@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phó Chủ tịch

0918 867 887

kimtuyentddt@yahoo.com.vn

Kiều Thế Lâm

Phó Chủ tịch

0914 307 018

kieuthelam@yahoo.com