Danh mục chính Menu

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Địa chỉ trụ sở: Toà nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp,
đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.851.828

Fax: 02773.857.446

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng.

Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải và các sở chuyên ngành liên quan theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án thực hiện các chức năng sau:

Làm chủ đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.

Nhận ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và tư vấn đấu thầu khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư:

a) Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư (khi được cấp có thẩm quyền giao); tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết các loại hợp đồng xây dựng; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý dự án theo quy định.

e) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban Quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban Quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý dự án:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng.

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu về khối lượng, tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình. Hoạt động ủy thác quản lý dự án được quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

4. Giám sát xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại điều 68, điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ông Hồ Vĩnh Quan

Ngày sinh: 10/12/1973

Quê quán: xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giám đốc

 

Ông Nguyễn Đức Huy

Ngày sinh: 29/3/1982

Quê quán: Xã Long Thắng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Ông Lê Nguyễn Phú Trường

Ngày sinh: 05/10/1980

Quê quán: Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hồ Vĩnh Quan

Giám đốc

0903133357

hovinhquan@gmail.com

Nguyễn Đức Huy

Phó Giám đốc

0938313638

ndhuysgtvt@yahoo.com

Lê Nguyễn Phú Trường

Phó Giám đốc

0908721321

lenguyenphutruong@gmail.com