Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Trụ sở Số 6 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0277.3851010 - 3876504 - Fax 0277.3874343
Email:ddbqh@dongthap.gov.vn

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020 có 09 đại biểu Quốc hội:

  • Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp.
  • Ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
  •  Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
  • Ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.
  • Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
  • Ông Trần Văn Cường – Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
  • Ông Trần Trí Quang – Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Ông Huỳnh Minh Tuấn – Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Ông Ngô Hồng Chiều – Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Giám đốc Sở Tài chính.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tổ chức, bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri với các hình thức phù hợp;

b) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

c) Tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương; tham gia và phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động giám sát tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin, báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm;

d) Báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

đ) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức và điều hành các hoạt động của Đoàn.

Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở làm việc. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách nhà nước bảo đảm.