Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2022

Trong tháng 4 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của PGS. TS.  Lê Văn Lợi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng[1].

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022), 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022), 116 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2022), 46 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI thống nhất đất nước (25/4/1976 - 25/4/2022), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện 07/4; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 gắn với lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp… Các hoạt động cần đảm bảo thiết thực, an toàn và mang tính giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá.

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất...

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình hành động năm 2022.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga và Ukraine, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Chủ động đấu tranh kịp thời với các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, hưởng ứng các hoạt động quân sự tại Ukraine, gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Kế hoạch số: 77/KH-UBND ngày 08/3/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; Kế hoạch số: 83/KH-UBND ngày 15/3/2022 về thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Kế hoạch số: 91/KH-UBND ngày 18/3/2022 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Tuyên truyền Công văn số: 455/CT-TTHT ngày 09/3/2022 của Cục Thuế Tỉnh về việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số: 137/KH-MTTQ-BTT ngày 17/3/2022 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 3; nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2022 của cả nước, của Tỉnh.

Đề nghị Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền một số dự báo về thị trường dầu mỏ thế giới năm 2022 và tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] https://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/dua-vao-dan-de-xay-dung-chinh-don-dang-138025