Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: "Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới" của Đại tá. PGS. TS. Dương Quang Hiển Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Nghiên cứu - Lý luận.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức. Vì vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ luôn là gốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở mọi thời kỳ cách mạng.

Lương tâm là ý thức trách nhiệm đạo đức của con người về hành vi của mình trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Đó là trách nhiệm của mỗi người đối với người khác, với gia đình, với giai cấp và xã hội. Lương tâm là năng lực mang tính tự giác của con người tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình.

Trách nhiệm là năng lực con người ý thức và dự báo một cách sâu sắc kết quả của hoạt động, hành vi của bản thân mình, thái độ đúng đắn, tự giác và hành động phù hợp với lợi ích của tập thể và cả xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán với quan điểm đó của Người. Vì thế, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự chống phá của các thế lực thù địch, đã làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có lớp trẻ. Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trẻ chưa thực sự tích cực; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân; quan liêu, cửa quyền, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít chậm được khắc phục. Hơn nữa, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần phải đặc biệt quan tâm đến đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trẻ, nhất là về bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho họ.

Để bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới, cần thực hiện một số giải pháp đột phá sau đây:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Cần phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên trẻ nhận thức rõ lương tâm và trách nhiệm của mình trong mọi mặt công tác, vì nó phản ánh những giá trị đạo đức, được thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức rõ về việc cần phải làm và mong muốn được làm vì những lợi ích đó. 

Hai là, bồi dưỡng các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Mục đích: Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ nhằm củng cố và phát triển những đức tính tốt đẹp của đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên trẻ.

Nội dung: Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ phải toàn diện, sát với từng đối tượng. Cán bộ, đảng viên trẻ ngoài việc học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phấn đấu hết mình cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, còn phải nâng cao tinh thần học hỏi, bồi đắp các chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Hình thức: Phải đề cao giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo ra động lực tinh thần to lớn làm chuyển biến về ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trẻ. Cần phải thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 Ba là, xây dựng môi trường lành mạnh để bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới.

Đảng ta khẳng định: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Chính vì thế, cần phải xây dựng lối sống có tình, có nghĩa, có trước, có sau, nhân hậu, thuỷ chung, đoàn kết, thương yêu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng chính những hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày. Có thái độ nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, khoan dung, độ lượng và tôn trọng đối với mọi người là yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trẻ có đức tính tận tuỵ trong công việc, không lười biếng, không tham ô lãng phí của công, sống trung thực thẳng thắn đối với mọi người, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp chung, tránh lối sống vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Phải thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí và biết tuyên truyền giáo dục để mọi người cùng làm theo.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trẻ. Thông qua việc phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân để rèn luyện cán bộ, đảng viên trẻ về lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và phương pháp công tác.

Bốn là, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Muốn kiến thiết, thì phải có nhân tài, muốn có nhân tài thì phải giáo dục, đào tạo, đó là triết lý của sự phát triển. Vì thế, Đảng, Nhà nước phải đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo và đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, bởi đó chính là tương lai của đất nước. Cán bộ, đảng viên trẻ phải có kiến thức toàn diện, vừa có trình độ lý luận chính trị, có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, có kiến thức lãnh đạo, quản lý, vừa phải có đạo đức cách mạng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Năm là, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện trái với lương tâm và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên trẻ.

Đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên trẻ. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên trẻ. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trẻ phải tích cực, chủ động và kiên quyết chống sự phá hoại của các thế lực thù địch. Điều đó, cũng là sự chuẩn bị để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

Như vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ là việc làm thường xuyên và rất cần thiết. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và tổ chức bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới phù hợp. Cán bộ, đảng viên trẻ vừa phải có trình độ toàn diện, có trình độ lý luận, học vấn cao, vừa có đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đột phá vào các giải pháp đã nêu sẽ góp phần vào bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới có hiệu quả và chắc chắn sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của họ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần B: THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh trong tháng 9 năm 2022

So với tháng 8/2022, kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh ước đạt 154.648 ngàn USD, tăng 0,71%; Tổng kim ngạch ước đạt 44.560 ngàn USD tăng 0,74%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.318 tỷ đồng, tăng 0,11%. Tính đến 31/8/2022: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tính đạt 5.434.063 triệu đồng, so với dự toán cả năm đạt 79,69%; Chi ngân sách địa phương đạt là 9.483.150 triệu đồng, đạt 66,94% dự toán năm. Trước sự xuất hiện biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omiron, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, người dân trên địa bàn Tỉnh đã chủ động đến cơ sở y tế đăng ký tiêm vắc xin mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4). Tình hình các loại bệnh truyền nhiễm như: Thương hàn, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng… vẫn còn xảy ra, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, cụ thể đến tháng 9/2022: Sốt xuất huyết: 8.839 cas; Bệnh viêm gan do virus: 100 cas; Hội chứng tay, chân, miệng: 2.536 cas; Bệnh cúm: 8.337 cas... Từ đầu năm đến nay, toàn Tỉnh có 33.373 lao động được giải quyết việc làm, đưa 1.408 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,86% kế hoạch năm. Đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, với 25 môn thể thao (20 môn thể thao trọng điểm và 5 môn thể thao dân tộc), có 3.107 vận động viên (1.058 nữ) của 20 đoàn tham dự, tranh tài 259 bộ huy chương. Đây là kỳ Đại hội có số môn tổ chức thi đấu, số bộ huy chương, số đoàn tham dự và số vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay.

2. Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất

Ngày 16/9/2022, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số: 985/UBND-KT về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Bưu điện để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch.

3. Tuyên dương bà Huỳnh Thị Thu - người nhận bằng Cử nhân ở tuổi 70

Sáng ngày 22/9, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức lễ tuyên dương "Công dân học tập tiêu biểu" năm 2022 và trao thư khen cho bà Huỳnh Thị Thu (địa chỉ: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Bà Huỳnh Thị Thu là nhà giáo nghỉ hưu. Với tinh thần ham học tập, bà vừa nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc (niên khóa 2018 - 2022) tại Trường Đại học Đồng Tháp. Trước đó, bà Huỳnh Thị Thu đã tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh. Ghi nhận tinh thần ham học tập đó, Hội Khuyến học Tỉnh đã trao bảng tuyên dương "Công dân học tập tiêu biểu", Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tặng thư khen cho bà Huỳnh Thị Thu. Trong thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh biểu dương thành tích xuất sắc của bà Thu, góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của công dân thành phố và chung tay xây dựng thành phố Cao Lãnh xứng tầm danh hiệu thành phố học tập toàn cầu được UNESCO công nhận.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, trong đó bão, lũ lụt và hạn hán là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn, tác động bất lợi đến mọi mặt của hoạt động kinh tế, dân sinh, đặc biệt đối với khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2021, thiên tai diễn ra không khốc liệt như năm 2020 nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, cả nước xảy ra 841 trận thiên tai với 18/22 loại hình; thiên tai làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương; ước tính giá trị thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng.

Để hạn chế tác hại, rủi ro do thiên tai gây ra, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nhận định "nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. Đó là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo… Việc giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các quốc gia, dân tộc".

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết này được xác định là văn bản quan trọng đề ra các quan điểm, giải pháp đồng bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, được cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong những năm qua.

2. Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua, các bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên; hướng dẫn các nhà trường thực hiện triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, công tác đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất một số địa phương còn nhiều hạn chế. Tình trạng trường, lớp học quá tải vẫn còn khá phổ biến, nhất là ở các đô thị lớn và các khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như ở vùng sâu, vùng xa. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chậm được giải quyết…

Để tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg yêu cầu:

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục tại các địa phương. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi cho học sinh trước khi năm học mới bắt đầu…

Bộ Nội vụ thực hiện rà soát cơ chế, chính sách phân bổ biên chế giáo viên phù hợp, hiệu quả; tuyển dụng theo lộ trình sát thực tiễn, trong đó ưu tiên những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa; ưu tiên các nguồn lực dành cho phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện đúng quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn; bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để giảm áp lực cho trường mầm non, phổ thông công lập, đặc biệt tại các địa bàn khu kinh tế, khu chế xuất, khu vực đông dân cư…

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Một số kết quả nổi bật của diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF - 2022)

Nhận lời mời của Lãnh đạo Cấp cao và Chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ VII (EEF - 2022) tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga vào ngày 07/9/2022, với sự tham dự của đại diện 58 quốc gia. Chủ đề chính của Diễn đàn năm 2022 là "Con đường hướng tới thế giới đa cực". EEF là diễn đàn quốc tế quan trọng để tạo dựng và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng đầu tư của Nga và thế giới, đánh giá toàn diện về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông của Nga, giới thiệu các cơ hội đầu tư và điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn tích cực và chủ động tham gia các sáng kiến đa phương, trong đó có các liên kết kinh tế khu vực và liên khu vực. Từ đó, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đánh giá cao các kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước những năm qua và đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, tận dụng hiệu quả và sớm nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc gắn kết kinh tế Nga, nhất là vùng Viễn Đông, với các nước châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối đẩy mạnh hợp tác ASEAN - Nga, trong đó có xây dựng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - EAEU.

2. Một số tình hình thế giới thời gian gần đây

- Diễn biến về tình hình xung đột Nga - Urcaina: Energoatom - Công ty vận hành Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Urcaina (11/9) cho biết mọi hoạt động tại nhà máy đã ngừng lại và công ty đã ngắt kết nối lò phản ứng hạt nhân thứ 6 với mạng lưới điện quốc gia. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Đây là hệ quả của những vụ xung đột quân sự giữa Nga - Urcaina trong thời gian gần đây, diễn ra tại khu vực xung quanh nhà máy, làm dấy lên nghi ngại trong cộng đồng quốc tế.

- Campuchia công bố kế hoạch thành lập Học viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), trong đó có khoa Việt Nam học: Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đánh giá, việc chuẩn bị thành lập Khoa Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Sự kiện ý nghĩa này được lãnh đạo hai nước cho rằng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục, thương mại, đầu tư và tăng cường hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ toàn diện tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp