Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2020

Trong tháng 11 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng và một số biện pháp rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra” của PGS, TS Lê Văn Cường, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị.

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/bai-noi-bat/item/3200-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-cong-tac-kiem-tra-ky-luat-dang-va-mot-so-bien-phap-ren-luyen-doi-ngu-can-bo-kiem-tra.html

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2020); 255 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2020); 91 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2020), 14 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (07/11/2006 - 07/11/2020); 74 năm Ngày Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/1920); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11; Ngày Thanh niên Thế giới 10/11; 97 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (15/11/1923 - 15/11/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); 75 năm Ngày thành lập Ngành Thanh tra Nhà nước (23/11/1945 - 23/11/2020); 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ (23/11/1946 - 23/11/2020); 80 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2020); Ngày Di sản Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020); Lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 91 (27/10 âm lịch); 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật những giá trị tuyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, từ đó, phát huy tích cực tính năng động, sáng tạo, đổi mới về nhận thức, dám nghĩ, dám làm.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.

Tuyền truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (theo Công văn số 1086-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)...

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em nhất là vào mùa mưa lũ.

Tuyên truyền Quyết định số: 1636/QĐ-UBND-HC ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung, giai đoạn 2020 - 2024. 

Tuyên truyền các hoạt động tại Lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (27/10 âm lịch) tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Thông điệp của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75; Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ đối với Cuba…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp