Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2021

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: Đừng tự đánh mất trí khôn của mình”[1] của tác giả Lê Ngọc Long.

Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”.

Học thật, nhưng kiến thức giả.

Theo quy định của Đảng, hằng năm tùy vào tình hình cụ thể, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đều xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phương pháp, hình thức tổ chức học tập, nghiên cứu cũng được tiến hành phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó cần đặt chất lượng học tập, nghiên cứu lên hàng đầu. Về hình thức tổ chức học tập cũng có sự đổi mới đáng kể, nhất là trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển nhanh. Không ít lớp học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở.

Soi chiếu vào thực tế, tuy việc tổ chức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành rất công phu với những quy định chặt chẽ và rất cụ thể, nhưng điều rất đáng bàn là chất lượng lại chưa đạt như mong muốn. Không ít cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có sẵn tư tưởng mang theo một số cuốn truyện, hay một số tờ báo để “nghiên cứu”, nên sau mỗi buổi học hoàn toàn không hay biết báo cáo viên đề cập vấn đề gì, thậm chí tiêu đề cũng không nhớ mà chưa nói tới nội dung. Đặc biệt, ở hầu hết các lớp học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phần lớn cán bộ, đảng viên chỉ nghe, rất ít người ghi chép. Quả thật, nếu ai đó có biệt tài nghe rồi nhớ thì thật đáng nể phục, nhưng sự thật là nhiều người... quên. Vậy nên, dù việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng có được tổ chức công phu đến mức nào, nếu tư tưởng học tập như trên thì vẫn chỉ là việc học thì thật, nhưng kiến thức là giả.

Căn cốt của việc học tập nghị quyết là để thực hành nghị quyết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế”. Dẫn lại lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy rằng, việc nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên; nhưng điều quan trọng hơn, cần thiết hơn là việc vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn, cải tạo thực tiễn với mục đích nâng cao chất lượng công tác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chỉ khi nào và lúc nào mọi cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ như vậy thì việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới khắc phục được tình trạng: Học thật nhưng kiến thức giả.

Học nghị quyết cần thường xuyên, liên tục

Thực tế, sự chủ động trong nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở nhiều cán bộ, đảng viên hoàn toàn phụ thuộc vào các lớp học tập trung do cấp uỷ, tổ chức đảng ở từng cấp triệu tập. Do không thường xuyên học tập, nghiên cứu nên có không ít cán bộ, đảng viên hiểu và vận dụng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đúng với thực tiễn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cá nhân, đơn vị mà còn gây ra rất nhiều hệ lụy cho người dân, gây rối cho tổ chức.

Nói về vai trò của lý luận, Bác Hồ từng ví đó như “trí khôn của con người”. Sẽ chẳng ai có thể đọc một lần nghị quyết là hiểu ngay, nhớ ngay. Vì vậy, nếu chỉ phụ thuộc vào việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng theo hình thức tập trung, điều chắc chắn là sẽ không mang lại hiệu quả. Bởi vậy, sự chủ động, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu nghị quyết của từng cán bộ, đảng viên chính là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Tự học, tự nghiên cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp nhận tri thức và sử dụng tri thức. Khi và chỉ khi nào từng cán bộ, đảng viên hiểu được thực chất của vấn đề, nắm vững vấn đề thì khi đó mới biết cách để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”.

Như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức một cách đầy đủ rằng: Lười học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc biệt là tự đánh mất “trí khôn” của mình. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hy vọng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng sẽ có nhiều cách thức đổi mới trong tổ chức học tập, nghiên cứu, nhưng điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác của từng cán bộ, đảng viên.

Phần B: THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu: Có 100% Đài truyền thanh cấp xã được trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bình quân mỗi Đài có tối thiểu 15 cụm loa lắp đặt tại 100% số ấp. Có 30% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Có 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. 100% nội dung thông tin thiết yếu từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn. 100% cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

Đến năm 2030, phấn đấu: Có 100% cụm dân cư trên địa bàn xã có cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 100% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ sau: Phổ biến, quán triệt các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở; nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; xây dựng hệ thống bảng tin điện tử công cộng; xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở; triển khai các nội dung phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện Đề án 135...

2. Tuyên truyền Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025[2]. Trên địa bàn Tỉnh hiện có 96 ngôi đình tọa lạc tại 11 huyện, thành phố (huyện Tháp Mười không có đình làng), trong đó có 04 ngôi đình được xếp hạng Di tích Quốc gia, 26 ngôi đình được xếp hạng Di tích cấp tỉnh, 66 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích. Hiện nay, kiến trúc một số đình làng trong Tỉnh bị thay đổi, không phù hợp, không giữ được nguyên gốc; việc bài trí bên trong như: Gian thờ, bệ thờ, tượng thờ, đèn chiếu sáng và các lễ thức, lễ nhạc, lễ nghi dân gian... có nhiều biến đổi; các Sắc Thần, các khí cụ tại đình làng chưa được người có trách nhiệm và cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm đúng mức dẫn đến hư hỏng, mất cắp, rất khó phục hồi nguyên giá trị.

Do đó, việc xây dựng Đề án này nhằm phát huy tốt 03 chức năng chính của đình làng: (1)- Tín ngưỡng dân gian, hành chính, sinh hoạt văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, tập trung nhất là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. (2)- Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành biên soạn Lược sử các ngôi đình được chọn thí điểm; kết nối các đình làng tiêu biểu với các tour, tuyến du lịch để thu hút du khách đến với loại hình kiến trúc - nghệ thuật đặc sắc này. (3)- Đề án này sẽ được nghiên cứu, lồng ghép một số nội dung vào Đề án Phát triển du lịch, Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.

3. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh trong tháng 4 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh trong tháng 4 cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 8.630 tỷ đồng, tăng 0,73% so với tháng trước và tăng 31,68% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.460 tỷ đồng, bằng 30,2% so với dự toán và bằng 90,2% so với cùng kỳ năm 2020; chi cân đối ngân sách được 3.650 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán và bằng 93,23% so với cùng kỳ năm 2020. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên khách du lịch đến các điểm du lịch có xu hướng giảm, tổng lượt khách du lịch đến Đồng Tháp trong tháng 4/2021 đạt khoảng 120.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 65 tỷ đồng.

Tỉnh đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới, chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản chuẩn bị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm 2021 - 2022; tập huấn công tác ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Tiếp tục quan tâm và nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

4. Chuẩn bị các phương án bầu cử trong tình hình dịch Covid-19

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh trong cuộc họp Uỷ ban bầu cử tỉnh lần thứ tư, diễn ra vào sáng 19/4. Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các huyện, thành phố giáp biên giới với Campuchia, do đó, chúng ta phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát và phòng, chống dịch; chuẩn bị các phương án bầu cử trong điều kiện dịch bệnh… Trong tuyên truyền bầu cử, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cổ động, trực quan; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền bầu cử, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt tại Hội quán, Tổ nhân dân tự quản… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Tỉnh.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Tỉnh đã thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, có 14 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, được phân bổ vào 03 đơn vị bầu cử; có 97 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, được phân bổ vào 16 đơn vị bầu cử. Nhìn chung, đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đảm bảo các điều kiện về chính trị, trình độ chuyên môn.

Toàn Tỉnh có 1.065 tổ bầu cử, phụ trách 1.065 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn Tỉnh là 1.380.996 cử tri, khu vực bỏ phiếu thấp nhất là 303 cử tri, khu vực bỏ phiếu cao nhất là 3.811 cử tri. Hoàn thành việc tiếp nhận và chuyển giao 7.592 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm an toàn, chặt chẽ.

5. Đồng Tháp: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 từ ngày 27/4

Ngày 27/4, Đồng Tháp bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tại 165 điểm gồm: 09 Bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, 143 Trung tâm Y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các đối tượng được tiêm gồm: Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; đối tượng ngoại giao, hải quan, xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu và giáo viên 03 huyện, thành phố biên giới. Mục tiêu nhằm chủ động dự phòng và tạo miễn dịch chủ động cho nhân viên y tế và các lực lượng ưu tiên trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng vắc xin Astra Zeneca. Dự kiến số lượng thuộc diện tiêm chủng đợt này là trên 21.000 người. Để bảo vệ thành quả chống dịch, đảm bảo “mục tiêu kép” trước mắt và lâu dài, thì vắc xin và 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) được xem là giải pháp căn bản, hiệu quả nhất.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian gần đây và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian qua đạt được một số kết quả nổi bật, như: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và sẵn sàng chiến đấu; tích cực, quyết liệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và quản lý chặt chẽ cửa khẩu; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm; sáng tạo thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng; công tác xây dựng lực lượng và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Trong những năm tới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực luợng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách; Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, công tác tuyên truyền cần chú trọng: Thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, việc thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia tích cực, hiệu quả phòng, chống dịch và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm; sáng tạo thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng. Phổ biến, tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp của lực lượng Bộ đội Biên phòng cần thực hiện tốt trong thời gian tới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên các tuyến biên giới. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam với các nước; đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xung quanh vấn đề chủ quyền, biên giới lãnh thổ quốc gia của Việt Nam.

2. Một số thay đổi trong mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Theo đó, thẻ BHYT mới sẽ được sử dụng chính thức từ ngày 01/4/2021. So với mẫu thẻ hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia. 

Đối với người tham gia, kích thước thẻ BHYT nhỏ gọn hơn, hình thức đẹp hơn (bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng hiện nay), thuận tiện khi cất giữ, bảo quản trong ví, hạn chế các trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT. Mặt sau của thẻ BHYT mới bổ sung chỉ dẫn sử dụng thẻ, giúp người tham gia tra cứu thông tin về quyền lợi được hưởng. Đặc biệt, mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay).

Quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXHQuyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam. Với việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021, người tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Việt Nam thúc đẩy các hoạt động ưu tiên trên vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc lần thứ 2

Đây là trọng trách đối ngoại đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Việt Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề ưu tiên: Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực để thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột; Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững; Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang.

Để nhận thức đầy đủ vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2021 và những đóng góp tích cực của Việt Nam cho HĐBA LHQ, trong thời gian tới cần: Thông tin, tuyên truyền nhấn mạnh “dấu ấn của Việt Nam” trong năm đầu tiên đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ để thấy được vị thế, vai trò quan trọng và những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng trên thế giới. Tuyên truyền khẳng định Việt Nam là thành viên năng động, trách nhiệm, góp phần tạo dựng những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của HĐBA LHQ. Thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên HĐBA LHQ trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, từ đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong xu thế hội nhập và phát triển.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Hoạt động của tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam: Trước thông tin hàng trăm tàu của Trung Quốc tập trung ở khu vực đá Ba Đầu ở đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Cần phải nhắc lại rằng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia biển và là thành viên của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình, được xác lập bởi Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển. Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực.

Về việc có hay không sự xuất hiện tàu cảnh sát biển Việt Nam tại đá Ba Đầu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ như đã được quy định trong các luật liên quan của Việt Nam, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó trước hết là UNCLOS 1982.

- Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” tổ chức ngày 08/4/2021 bằng hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn. Bộ trưởng cho rằng, các nước cần hợp tác tốt hơn nữa để đạt được các kết quả bền vững hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn, thông qua cung cấp tài chính, hỗ trợ kĩ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng…

 Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc do Việt Nam đề xuất, đề cập đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Tuyên bố có ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh mối liên hệ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

[2] Theo Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày 14/4/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.