Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2022

Trong tháng 10 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới" của Đại tá. PGS. TS. Dương Quang Hiển, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Nghiên cứu - Lý luận([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 31 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2022); 26 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2022); 102 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2022); 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2022) và 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2022); 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2022); 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2022); 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022); 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022); 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và 23 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2022); 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); 74 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/202); 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022); 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2022); 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Đảng (25/10/1930 - 25/10/2022); 68 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (10/1954 - 10/2022)... Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp tình hình gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2022.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh([2]). Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng và sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết". Tuyên truyền Công văn số 786-CV/TU ngày 20/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; Công văn số: 985/UBND-KT ngày 16/9/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh; Công văn số: 370/BCĐ138 ngày 14/9/2022 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống mua bán người sang Campuhia.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em nhất là vào mùa mưa lũ.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". 

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội TikTok…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả nổi bật của diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF - 2022) và một số tình hình thế giới thời gian gần đây...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/boi-duong-luong-tam-va-trach-nhiem-cho-can-bo-dang-vien-tre-trong-giai-doan-moi-140657

([2]) Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động phòng, chống Covid-19; Công điện số: 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 3616-CV/BTGTW ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 và Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi 4.