Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2021

Trong tháng 02 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc của Tiến sĩ Trần Doãn Tiến đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

http://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/tao-suc-de-khang-va-tu-mien-dich-truoc-thong-tin-xau-doc-131608

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2021), kỷ niệm 173 năm Ngày ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2021), kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021), kỷ niệm 45 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2021)…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tuyên truyền Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2020, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tháng 01 năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng  2 và quý I/2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Kết quả công tác cải cách hành chính, chính quyền thân thiện và hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của Tỉnh năm 2021.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh covid-19.

Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp