Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Văn hóa ứng xử trong thời đại số" của TS. Lê Trọng Nin, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Văn hóa - Xã hội([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 67 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2022); 92 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 72 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2022); 45 năm Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Liên Hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022); 77 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2022); 63 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 502 (23/9/1959 - 23/9/2022); 63 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2022); 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2022.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng đẩy mạnh và từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tuyên truyền Công văn số: 434/UBND-THVX ngày 22/8/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; Kế hoạch số: 291/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh([2]). Tuyên truyền nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo, ngày 06/8/2022, đó là: Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết".

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em nhất là vào mùa mưa lũ.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2022 - 2023, nhất là việc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023 vào sáng ngày 05/9/2022.

Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982" do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức, tham gia Cuộc thi truy cập vào đường dẫn http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". 

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và một số tình hình thế giới thời gian gần đây...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/van-hoa-ung-xu-trong-thoi-dai-so-140297

([2]) Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động phòng, chống Covid-19; Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 và Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi 4.