Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2020

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Tóm tắt bài viết Học Bác để tự soi, tự sửa mình” của TS. Trần Thị Bình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo.

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (gọi tắt là Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên.

“Cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”, cho nên, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, người lãnh đạo, quản lý, đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải thường xuyên rèn luyện và phấn đấu.

Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Người và nhất là Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 trong công tác và cuộc sống đời thường, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đã gương mẫu phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự soi và sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Phát huy vai trò nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch phấn đấu, đi đầu trong thực thi công vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thông qua việc học và làm theo Bác theo chương trình toàn khóa và chuyên đề hằng năm, nhất quán giữa nói và làm, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên đã tự giác học trước, làm trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân.

Tuy nhiên, trên tinh thần nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Việc mỗi tập thể, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm tại mỗi cấp ủy đã từng bước làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, nền nếp tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, mỗi cấp ủy cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong đó, chú trọng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng và chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhu cầu tự thân tại mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng theo nguyên tắc “trên trước, dưới sau”, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt và rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu gương trong công việc lẫn đời tư, tại nơi công tác cũng như địa bàn cư trú.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, kỷ luật Đảng, Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương gắn với thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. Tăng cường giám sát và kiểm tra trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, bảo đảm thực chất, dân chủ, khách quan, trung thực. Thông qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, miễn nhiệm, thay thế, buộc từ chức, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái, bất liêm, bất chính, tham ô, tham nhũng, bất kể họ là ai, ở vị trí công tác nào, đương chức hay đã nghỉ hưu.

Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người được lựa chọn vào quy hoạch, vào nhân sự cấp ủy khóa mới càng phải nêu cao tinh thần nỗ lực rèn luyện và phấn đấu về mọi mặt. Kiên quyết không để lọt vào danh sách cán bộ quy hoạch các cấp, nhất là cấp chiến lược và các cấp ủy nói chung, của Đại hội Đảng lần thứ XIII nói riêng những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, cơ hội, vi phạm kỷ luật Đảng, Điều lệ Đảng. Đồng thời, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân và nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và địa bàn cư trú. Các trường hợp vi phạm kỷ luật phải được kịp thời xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới, có thông tin chính xác, kịp thời để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững và củng cố niềm tin yêu, quý trọng của nhân dân. Thống nhất giữa nói và làm, nêu gương làm trước, đi đầu trong mọi hoàn cảnh, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ và hành động trên tinh thần phục vụ và liêm chính trong thực thi công vụ.

Phần B: THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Đồng Tháp: 111 người về từ Philippines đều âm tính với SARS-CoV-2

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối ngày 18/7, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 111 người về từ Philippines để cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả  của 111 người về từ Philippines đều âm tính với SARS-CoV-2. 111 công dân Việt Nam trong tổng số 241 người (số còn lại được đưa đi cách ly tại Hậu Giang) trên chuyến bay VJ2527 từ Manila (Philippines) về Sân bay Cần Thơ và được đưa về cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về Việt Nam, trong đó có nhiều trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên tốt nghiệp chờ về nước… Các công dân này sẽ tiếp tục cách ly, theo dõi trong 14 ngày quy định.

2. Người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc tại Nhật Bản được hỗ trợ vay vốn

Căn cứ Nghị quyết số: 281/2019/NQ-HĐND ngày 8/10/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, hiện nay chỉ có người lao động đi làm việc tại Nhật Bản được hỗ trợ giải ngân vốn theo 3 đợt. Cụ thể: Đợt 1 được vay vốn 15 triệu đồng/người khi có thông báo trúng tuyển (vòng sơ tuyển) của công ty xuất khẩu lao động và tham gia học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng); Đợt 2 được vay không quá 30 triệu đồng/người sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với công ty xuất khẩu lao động; Đợt 3 sẽ được hỗ trợ vay đủ chi phí còn lại theo quy định sau khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với các trường hợp lao động khác, người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với công ty xuất khẩu lao động, tùy theo thị trường sẽ được hỗ trợ vay vốn theo quy định.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, tâm dịch liên tục thay đổi, đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Trong nước, Chính phủ đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội; Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ. Điểm tích cực của nền kinh tế nước ta 6 tháng đầu năm 2020 là thu, chi, cân đối ngân sách được đảm bảo. Các chính sách của Nhà nước đưa ra như: miễn giảm thuế cho một số ngành trong sản xuất kinh doanh; giảm 10% trong chi các khoản; giảm lãi suất huy động… bước đầu đã phát huy hiệu quả, dần phục hồi nền kinh tế.

Tuy nhiên, do nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn: GDP cả nước ước tăng 1,81%, thấp nhất trong 10 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm mạnh, đạt 2.380,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.744,5 nghìn lượt người, giảm 55,8%... Cả nước có 16,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, tương ứng 66,5 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 733,6 tấn gạo; tổng các suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội là hơn 8,1 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 10/6/2020, cả nước giải ngân được 10,5 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo hơn 10,4 nghìn tỷ đồng; người lao động 50,5 tỷ đồng; hộ kinh doanh 2,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là,quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Hai là, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020: Cần bình tĩnh, chủ động, vững tin trong nhận định, đánh giá tình hình, không chủ quan, nhưng tuyệt đối không được bi quan, phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của dân tộc, duy trì ổn định vĩ mô để nâng cao uy tín chỉ đạo điều hành, củng cố niềm tin của người dân, của doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

Ba là, tập trung tuyên truyền về chính sách điều hành linh hoạt các công cụ tài chính, chính sách tài khóa, tiền tệ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng thị trường quốc tế, kích cầu tiêu dùng nội địa để kích thích tăng trưởng. Phát triển một số lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế đô thị; thu hút đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, nguồn vốn FDI.

Bốn là, tuyên truyền vai trò, động lực phát triển kinh tế của các địa phương, nhất là các "đầu tàu kinh tế", các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố lớn...

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và đã đạt kết quả bước đầu. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có chuyển biến tích cực. Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh.Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 04/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Coi trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật.

Thứ ba, tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Huy động nguồn lực của mọi tầng lớp xã hội đầu tư và tổ chức đời sống văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp trong xã hội.

Thứ năm, tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Xử lý hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Phát huy vai trò của báo chí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên môi trường mạng internet.

Thứ bảy, tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Thứ tám, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp của các nước trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thoong-Lun Xi-Xu-Lít

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xi-xu-lít thăm Việt Nam từ ngày 05 - 06/7/2020. Chuyến thăm diễn ra sau khi cả hai nước bước đầu kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19, trong đó Việt Nam gần 03 tháng không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thể hiện quan hệ đặc biệt Việt - Lào cũng như việc hai nước kiểm soát tốt dịch bệnh, Thủ tướng Lào cảm ơn Việt Nam ngay từ rất sớm đã chia sẻ, hỗ trợ trang thiết bị y tế, cử chuyên gia y tế sang giúp Lào phòng, chống dịch và bước đầu đón nhận, tổ chức cách ly cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên Lào trở lại học tập tại Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho số còn lại quay lại Việt Nam học tập.

Trao đổi về phương hướng đẩy mạnh hợp tác để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở cả hai nước, hai Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt cần đẩy mạnh trao đổi hàng hoá, dịch vụ, giao lưu nhân dân sau đại dịch; nghiên cứu mở lại đường bay trong thời gian sớm nhất; nối lại các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các bộ, ngành, địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký và kết quả Kỳ họp lần thứ 42, Ủy ban liên Chính phủ (01/2020); tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, không để các lĩnh vực then chốt này bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

2. Một số kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và sự tham gia của Việt Nam

Ngày 26/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức khai mạc. Đây là Hội nghị Cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại đầu cầu Hà Nội, có sự tham dự của khoảng 300 khách mời quốc tế và trong nước, hơn 200 phóng viên trong và ngoài nước. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia ASEAN tại đầu cầu mỗi nước.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19. Kinh tế khu vực bị tác động xấu của dịch bệnh nên tiếp tục tăng trưởng chậm, lao động mất việc làm, sản xuất gặp khó khăn… Trong khi đó, Biển Đông vẫn là vấn đề nóng trong khu vực khi Trung Quốc không ngừng thực hiện các hoạt động làm gia tăng căng thẳng giữa các nước có liên quan.

Hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề: (1) Kiểm soát dịch bệnh COVID-19; đồng thời chủ động nỗ lực phục hồi kinh tế; (2) Tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đặt ra trong năm 2020; (3) Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN; (4) ASEAN khẳng định gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, phát trin bn vững, thịnh vượng; (5) ASEAN đề cao tinh thần thiện chí, tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các khác biệt ở khu vực.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, thu hút được dư luận quốc tế quan tâm, theo dõi. Hội nghị đã công bố Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 36, thông qua Tuyên bố “Tầm nhìn về ASEAN gn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưng” và Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và ghi nhận 09 văn kiện khác.

                                            Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp