Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2021

Trong tháng 12 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bài phát biểu đăng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp (btg.dongthap.gov.vn), mục Tài liệu - Tài liệu sinh hoạt chi bộ.

=====> Nội dung bài phát biểu

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 54 năm chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (04/12/1967 - 04/12/2021); Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12); 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021); Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12); 75 năm Ngày thành lập tổ chức UNESCO (14/12/1946 - 14/12/2021); 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021); 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2021); 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... Đặc biệt, các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền các hoạt động văn hoá văn nghệ, an ninh trật tự phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2022)...

Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2021). Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc và một số nội dung liên quan đến văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tập trung tuyên truyền mục tiêu của Chiến lược và 11 nhóm giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuyên truyền Quyết định số: 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

Tuyên truyền Công văn số 1917-CV/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội biên soạn và được đăng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp: btg.dongthap.gov.vn).

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền kết quả Đại hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với chủ đề “Phụ nữ Đồng Tháp - Chung tay vì môi trường xanh”.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy[1].

Kế hoạch số: 2577/KH-BCĐ ngày 05/11/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án phát huy giá trị đình làng về triển khai thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Công văn số: 2714/SNV-TG ngày 16/11/2021 của Sở Nội vụ về triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo (Tài liệu đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: http://www.snv.dongthap.gov.vn).

Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vắc-xin đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền Thông báo kết luận số 811-TB/TU ngày 06/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số: 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh”; Kế hoạch số 38-KH/BTGTU ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Phương án số: 117/PA-SYT ngày 17/11/2021 của Sở Y tế Phương án tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi cư trú, khu cách ly tập trung; Quyết định số: 1750/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân Tỉnh ngày 19/11/2021 Phê duyệt Phương án tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi cư trú, khu cách ly tập trung.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý và bảo mật thông tin trên internet, mạng xã hội (theo Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh).

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền những đóng góp của Việt Nam tại Tuần Lễ cấp cao APEC năm 2021; Tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] Các Nghị quyết: (1) Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, (2) Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (3) Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, (4) Xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo,(5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, (6) Đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Các Kết luận: (1) Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2020 -  2025, (2) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, (3) Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2025, (4) Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, giai đoạn 2020 - 2025, (5) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, (6) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, (7) Định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, (8) Tiếp tục thực hiện Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với Đề án Phát triển Du lịch Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025, (9) Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, (10) Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.