Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Trong tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Noi gương Bác, tự soi, tự sửa” của PGS.TS. Bùi Đình Phong, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; 118 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2022); Ngày môi trường thế giới 05/6; 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022); 133 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2022); 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2022); 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (11/6/1912 - 11/6/2022);  97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  (21/6/1925 - 21/6/2022); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất...

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Tuyên truyền Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 18/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tuyên truyền về Chuyên đề năm 2022 của Tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Tuyên truyền Kế hoạch số: 93/KH-BCĐ138 ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số: 1184/KH-BCH ngày 25/4/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tuyên truyền công tác phòng không nhân dân năm 2022.

Tuyên truyền các văn bản của Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Kế hoạch số: 152/KH-UBND ngày 05/5/2022 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; Công văn số: 419/UBND-KT ngày 09/5/2022 về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022; Kế hoạch số: 169/KH-UBND ngày 11/5/2022 về truyền thông, quảng bá sự kiện nổi bật của tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Kế hoạch số: 169/KH-UBND ngày 11/5/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt nam ở nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 13/5/2022 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022 của cả nước, của Tỉnh.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc; một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ