Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2022

Trong tháng 8 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay" của TS. Nguyễn Duy Quỳnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo Gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2022); 53 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch nhằm ngày 18/8/2022); 61 năm Ngày thảm họa Da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022); 77 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022); 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp (25/8/1945 - 25/8/2022); 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022); 131 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2022.

 3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII được ban hành cùng ngày 16/6/2022 ở địa phương, đơn vị: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng đẩy mạnh và từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổ chức trong 2 ngày 08 - 09/8/2022.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 và Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết".

Tuyên truyền Chỉ thị số: 06/CT-UBND ngày 28/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới; Công văn số: 156/UBND-TCD-NC ngày 15/7/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phòng ngừa các vấn đề phức tạp liên quan nguyên liệu bông nhập khẩu và cáo buộc của Mỹ đối với vấn đề lao động cưỡng bức.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".  

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2022 của cả nước, của Tỉnh; kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022; công tác chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Kết quả phiên họp lần thứ 14 Uỷ ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc (diễn ra từ ngày 12 - 13/7/2022) và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-tap-phuong-phap-tu-duy-ho-chi-minh-de-nang-cao-nang-luc-tu-duy-cho-doi-ngu-can-bo-dang-vien-hien-nay-139598