Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2023

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2023

Trong tháng 02 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng" của PGS. TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023); 175 năm Ngày ra đời "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24/02/2023); 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023); 47 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2023)…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 232-KH/HNDT ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp trong Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kế hoạch số: 80/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2023; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 và quý I/2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền 02 Kế hoạch ngày 20/01/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh: Kế hoạch số: 21/KH-BCĐ138 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý và mua bán người năm 2023; Kế hoạch số: 22/KH-BCĐ138.ĐP về phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Tỉnh năm 2023.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, tay - chân - miệng và sốt xuất huyết...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2022 và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-nguyen-tac-tap-trung-dan-chu-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-dang-142048