Danh mục chính Menu

UBND thành phố Hồng Ngự

Địa chỉ: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362

Fax: 0277.563362

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồng Ngự là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách Thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ông: Phạm Tấn Đạt

Sinh năm: 1975

Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

 

Ông Huỳnh Tú Linh

Ngày sinh: 18/6/1979

Quê quán: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục; Đại học Tư tưởng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Văn Hậu

Ngày sinh: 01/01/1969

Quê quán: Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Kinh tế

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

Phạm Tấn Đạt

Chủ tịch

3563358

0919 997 379

ptdat.txhn@dongthap.gov.vn

phamtandat1975@gmail.com

Huỳnh Tú Linh

Phó Chủ tịch

 

0918 313 822

htlinh.txhn@gmail.com

Nguyễn Văn Hậu

Phó Chủ tịch

 

0919 617 666

nvhau19696666@gmail.com

Đỗ Văn Tú

Chánh Văn phòng

3563360

0918 611 727

dvtu.txhn@dongthap.gov.vn

nvhau19696666@gmail.com