Danh mục chính Menu

Huyện Tam Nông

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 827 268

Fax: 02773. 827 006

Email: tamnong@dongthap.gov.vn

Website: www.tamnong.dongthap.gov.vn

Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13 ngày 19/06/2015) và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Trần Thanh Nam

Sinh ngày: 30/4/1975

Quê quán: xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai; Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

 

Ông Phùng Công Thanh

Sinh ngày: 12/12/1971

Quê quán: xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thanh Nam

Chủ tịch

093 999 00 33

vpub.ttnam@gmail.com

Phùng Công Thanh

Phó Chủ tịch

0919 770 004

phungcongthanh1971@gmail.com

Trần Thanh Thành

Chánh Văn phòng

0944 877 415

ttthanh.htn.1976@gmailcom