Danh mục chính Menu

UBND huyện Hồng Ngự

Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự,
tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3.837.210

Fax: 0277.3.560.070

Email: bbthongngu@dongthap.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự là chính quyền địa phương cấp huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Văn Khơi

Sinh năm: 1968

Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Huỳnh Văn Tài

Sinh ngày: 01/01/1976

Quê quán: Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Ông Bùi Thanh Tiền

Sinh ngày: 06/6/1976

Quê quán: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Email

Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch

0916106481

nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch

0918564270

hvtai.hhn@dongthap.gov.vn

Bùi Thanh Tiền

Phó Chủ tịch

0907383899

tienhongngu76@gmail.com