Danh mục chính Menu

Huyện Tháp Mười    

Địa chỉ: Số 55, đường Trần Hưng Đạo, Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.824.216                    Fax: 02773.824.216

- Trang Thông tin điện tử huyện: thapmuoi.dongthap.gov.vn

- E-mail: thapmuoi@dongthap.gov.vn ; vpubndhtm@gmail.com

- Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/TrangHuyenThapMuoi

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười là chính quyền địa phương cấp huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Bà Trần Thị Quý

Sinh năm: 1972

Quê quán: xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Lê Văn Ngọt

Sinh năm: 1974

Quê quán: xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Quý

Chủ tịch

0918 855 899

ttquy.htm@dongthap.gov.vn

huongquytm@yahoo.com.vn

Lê Văn Ngọt

Phó Chủ tịch

0909 090 777

lvngot.htm@dongthap.gov.vn

ngotktht@yahoo.com.vn

Nguyễn Minh Vương

Chánh Văn phòng

0911 177 577

nmvuong.htm@dongthap.gov.vn

vuongkh82@yahoo.com.vn