Danh mục chính Menu

Huyện Lấp Vò

Địa chỉ: Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Email: lapvo@dongthap.gov.vn

Website: lapvo.dongthap.gov.vn

Mạng xã hội: https://www.facebook.com/trangthongtinlapvo

Uỷ ban nhân dân huyện Lấp Vò là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13 ngày 19/06/2015) và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Bà Trương Thị Diệp

Sinh năm: 1970

Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán - Kiểm toán

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Trần Hoàng Nam

Sinh năm: 1981

Quê quán: Xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp vò, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trương Thị Diệp

Phó Chủ tịch

0918062457

ttdieplapvo@gmail.com

Trần Hoàng Nam

Phó Chủ tịch

0913839809

thnam426@yahoo.com