Danh mục chính Menu

Huyện Thanh Bình

Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277 3.833228.

Email: vpub.htb@dongthap.gov.vn.

Địa chỉ website: https://thanhbinh.dongthap.gov.vn/

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình là chính quyền địa phương cấp huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

 

 

 

Ông Võ Thành Ngoan

Ngày sinh: 23/12/1969

Quê quán: xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ nông và cải tạo đất

Lý uận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

 

 

Ông Phan Văn Phụng

Sinh ngày: 08/03/1976

Quê quán: xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Thành Ngoan

Chủ tịch

0909 191 939

vtngoantmdt@gmail.com

Phan Văn Phụng

Phó Chủ tịch

0919095987

pvphung.htb@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thanh Phong

Chánh Văn phòng

0913111906