Danh mục chính Menu

Huyện Tân Hồng

Địa chỉ: số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773830014, Fax: 02773830016

Email: tanhong@dongthap.gov.vn

Website: https://tanhong.dongthap.gov.vn/

Địa chỉ mạng xã hội: facebook.com/ubndtanhong)

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13 ngày 19/06/2015) và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Huỳnh Văn Nhã

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

 


 

 

Ông Phan Công Luận

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Bà Đào Ngọc Bích

Sinh ngày: 13/6/1979

Quê quán: Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Văn Nhã

Chủ tịch

0913 687 394

hvnha.hth@dongthap.gov.vn

Phan Công Luận

Phó Chủ tịch

0918 055 506

pcluan.hth@dongthap.gov.vn

Đào Ngọc Bích 

Phó Chủ tịch

0919 672 567

daongocbich79@gmail.com

dnbich.hth@dongthap.gov.vn