Danh mục chính Menu

Huyện Cao Lãnh

Địa chỉ: Số 02, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ

Số điện thoại: 02773.822127

E-mail: vanphongubnd.hcl@gmail.com

Website: https://caolanh.dongthap.gov.vn

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13 ngày 19/06/2015) và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung

Sinh ngày: 23/10/1979

Quê quán: Xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Sinh năm: 1979

Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Huỳnh Thanh Sơn

Sinh năm: 1967

Quê quán: huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Huỳnh Văn Vinh

Ngày sinh: 15/10/1976

Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thế Hồng Trung

Chủ tịch

0918 487 876

nthtrung2011@gmail.com

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

0984 249 401

tuan1979bt@yahoo.com.vn

Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

0918 643 229

huynhthanhson67@gmail.com

Huỳnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch

0914 537 839

hvvinh7677@gmail.com

Lê Quốc Khanh

Chánh Văn phòng

0986 221 749

quockhanhle79@gmail.com