Danh mục chính Menu

Huyện Lai Vung

Trụ sở UBND huyện: Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 0277. 3848.235  - Fax: 0277.3848.330

Email: laivung@dongthap.gov.vn

Website: www.laivung.dongthap.gov.vn

Mạng xã hội: www.facebook.com/CNTTLaiVung

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Sinh ngày: 12/06/1966

Quê quán: xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Chủ tịch 

 

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Sinh năm: 1967

Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Ông Phan Văn Tập

Sinh năm: 1975

Quê quán: xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch

0913 705 307

nhnghia1966@gmail.com

Nguyễn Hữu Hiền

Phó Chủ tịch

0913 938 129

hiennh1505@gmail.com

Phan Văn Tập

Phó Chủ tịch

0989 529 959

0909 849 104

pvtap.hlv@gmail.com

Nguyễn Quốc Định

Chánh Văn phòng

0989 089 075

0907 141 025

nguyenquocdinh1975@gmail.com