Danh mục chính Menu

Báo Đồng Tháp

Địa chỉ: số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773. 851617, Fax: 02773. 876034

Email: toasoanbaodongthap@gmail.com

Website: http://baodongthap.com.vn/

Báo Đồng Tháp là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, chính quyền và nhân dân, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong Tỉnh; là đơn vị sự nghiệp có thu, được hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1/- Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

2/- Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổng kết thực tiễn,đúc kết và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, đưa đường lối, nghị quyế của Đảngt, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

3/- Tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác trên báo In và Báo điện tử; là diễn đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tỉnh vững mạnh.

4/- Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

5/- Xây dựng Báo Đồng Tháp vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề báo.

Ông Nguyễn Minh Phú

Sinh ngày: 17/9/1979

Quê quán: Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò,
tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Tổng biên tập

Bà Trần Thị Thanh Hiền

Sinh ngày: 27/10/1977

Quê quán: Xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Văn học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Tổng biên tập

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Minh Phú

Tổng biên tập

0917179405

nmphu79@gmail.com

Trần Thị Thanh Hiền

Phó Tổng biên tập

0918 366 166

thanhhien2727@gmail.com

Trần Bá Thảo

Trưởng phòng Hành chính – Trị sự

0989 620 909

bathaobdt@gmail.com