Danh mục chính Menu

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Địa chỉ: số 05 Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773.851039

Fax: 02773.858729

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn Tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

1.2. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức thực hiện; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ Tỉnh.

1.3. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội ở trong Tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng.

1.4. Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo ở trong Tỉnh bảo đảm hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.

1.5. Giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và sinh viên, học sinh ở trong Tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.

1.6. Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

1.7. Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

1.8. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.1. Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

2.2. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tuyên truyền, thông tin thời sự theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh uỷ; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

2.3. Hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, chính trị - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.

4. Phối hợp

4.1. Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

4.2. Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh uỷ.

4.3. Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

4.4. Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

4.5. Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

5. Nội dung khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan

Sinh ngày: 27/11/1968

Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa Lý, Đại học Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Định

Ngày sinh: 10/10/1974

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Ông Đinh Văn Năm

Ngày sinh: 05/10/1965

Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Đại học Hành chính

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Thị Kim Loan

Trưởng ban

0919 582 239

lethikimloan.dt@gmail.com

Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng ban

0916 345 497

dinhthapmuoi@gmail.com

Đinh Văn Năm

Phó Trưởng ban

0913 968 100

dinhvannam65@gmail.com