Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở lao động thương binh và xã hội

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: số 18, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851606

Fax: 0277.3852980

Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn

Website: sldtbxh.dongthap.gov.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm ông Bùi Thành Nhơn – Giám đốc và Phó Giám đốc gồm ông: Nguyễn Trọng Tịnh, Huỳnh Duy Khương và bà Lê Thị Hoa Nàng. Thông tin liên hệ0277.3851606.