Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở kế hoạch đầu tư

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Trụ sở: số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851101 - 0277.3851960

Fax: 0277.3852955

Email: skhdt@dongthap.gov.vn

Website: http://www.sokhdt.dongthap.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm ông Trương Hòa Châu – Giám đốc, Phó Giám đốc là ông Nguyễn Văn Cẩn và bà Phạm Thị Ngọc Đào.