Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Thông báo

Triển khai thực hiện Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1422/SVHTTDL-QLVH về việc triển khai thực hiện Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến Quý bạn đọc Quyết địnhdanh  mục tên đường và công trình công cộng kèm theo.