Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày 15/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 2556/TB-SVHTTDL tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.