Xuất bản thông tin

null QĐ Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 - đợt 2 (Đối với chức danh Huấn luyện viên hạng III và Diễn viên hạng III)

Chi tiết bài viết Thông báo

QĐ Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 - đợt 2 (Đối với chức danh Huấn luyện viên hạng III và Diễn viên hạng III)

Ngày 27/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 320/QĐ-SVHTTDL về phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.