Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Sở VHTTDL năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Sở VHTTDL năm 2022

Ngày 20/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 4197/TB-SVHTTDL về kết quả điểm xét tuyển viên chức và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.