Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày 15/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Kế hoạch số 2539/KH-SVHTTDL tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.