Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 456/UBND-TCD-NC về việc triển khai thuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân được biết, tham gia cuộc thi tại địa chỉ: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/ bắt đầu từ 00h ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến 23h59’ ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Mời xem chi tiết văn bản và thể lệ cuộc thi tại đây.