Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm việc tại KDT Xẻo Quít

Cơ cấu tổ chức Thông báo

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm việc tại KDT Xẻo Quít

Ngày 15/3/2023, Khu Di tích Xẻo Quít có Thông báo số 64/TB-DTXQ v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.